TELSOFT s.r.o.

ON-LINE tarifikácia

Realizuje sa prostredníctvom doplnkového samostatného modulu spracovania a vyhodnocovania hovorov QCPlusSpracService.

 • QCPlusSpracService je 32 bitový program pre operačné systémy na báze NT platformy - Windows NT/2000/XP. Program beží na PC ako lokálna systémová úloha (servis) pod OS Windows. Ak je samostatný modul spracovania QCPlusSpracService nainštalovaný, spustenie servisu je automaticky zabezpečené ihneď po spustení (príp. reštarte) OS Windows
 • pre svoju činnosť nevyžaduje, aby bol súčasne spustený aj hlavný vyhodnocovací program QConTel Plus
 • pomocou programu je možné dosiahnuť ON - LINE tarifikáciu hovorov a vyhodnotenie prevádzky PbÚ. Spracovanie a vyhodnotenie hovorov prebieha automatizovane, modul je riadený vlastným plánovačom pre beh spracovania
 • aktualizácia databázy hovorov je určená nastavením intervalu spracovania v plánovači spracovania
 • ak je aktívny modul pre vyhodnocovanie viacerých PbÚ, spracovanie údajov z jednotlivých ústrední je automatizované podľa nastavenia plánovača
 • umožňuje automatizovane podľa nastaveného plánu vykonávať zálohu databázy ako aj zálohu primárnych údajov z PbÚ.
 • umožňuje automatizovane podľa nastaveného plánu vykonávať generovanie zadefinovaných exportov (zostáv) a odosielať ich adresátom.
 • informácie o svojej činnosti (o jednotlivých behoch spracovania, o vzniknutých chybách pri spracovaní atď.) zaznamenáva do textového súboru QCPlusSpracService.log
 • zabudovaný vlastný SMTP modul - ak je aktivovaný vykoná:
  1) vygeneruje e-mail s popisom vzniknutej chyby pri spracovaní
  2) automaticky sa zablokuje vykonávanie plánu spracovania
  3) vykonávanie plánu spracovania sa obnoví po reštarte služby QCPlusSpracService (samozrejme sa predpokladá odstránenie príčiny vzniku predchádzajúcej chyby, inak sa zopakujú predchádzajúce kroky)

V prípade nasadenia aj nadstavby WEB Server QConTel Plus je možné poskytnúť informácie o telefónnej prevádzke PbÚ definovanému okruhu užívateľov a vytvoriť tak nový informačný portál v rámci Vášho intranetu (aktuálnosť informácií je závislá od intervalu spracovania v plánovači spracovania).

Ďalšie využitie spracovania hovorov na pozadí:

 • pri prevádzkovaní tarifikačného systému v hotelovej prevádzke, kedy je aktívny aj modul hotelovej prevádzky - podľa nastavenia plánovača spracovania zabezpečí pravidelnú aktualizáciu databázy hovorov
 • pri centrálnej tarifikácii a vyhodnocovaní viacerých PbÚ - automatizované spracovanie údajov z jednotlivých PbÚ